Skip navigation

10 April 2024

Skontaktuj się z operatorem KPO HoReCa, żeby pozyskać niezbędne informacje!

Od 6 maja br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a budżet wynosi 1,26 mld zł! Masz wątpliwości, czy spełniasz warunki, by ubiegać się o dofinansowanie? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek? Wybrani przez PARP operatorzy służą fachową pomocą, skontaktuj się z nimi!

Inwestycja A1.2.1 jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Konkurs w pierwszym etapie został zorganizowany dla operatorów, których celem jest wybór ustalonej dla danego regionu i każdego województwa optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP. Operatorzy prowadzą też liczne działania informacyjno-promocyjne.

Cel i zakres dofinansowania

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku. 

Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Ile może otrzymać przedsiębiorca?

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Jakie są zadania operatorów KPO HoReCa?

Operatorzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć MŚP do inwestycji oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia stabilnego i wystarczającego źródła finansowania, które zagwarantuje ciągłość działania firmy przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Operatorzy mają obowiązek zapewnienia pracowników, lokalu oraz odpowiedniego sprzętu, w tym również informatycznego.

Rolą operatorów jest również organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz prowadzenie strony internetowej z myślą o inwestycji A.1.2.1 KPO. Jeśli zastanawiasz się, czy Inwestycja A1.2.1 to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy, możesz zgłosić się do operatora w Twoim regionie.

Masz pytanie? Skontaktuj się z właściwym operatorem!

W razie wątpliwości każdy przedsiębiorca może zgłosić się do operatora działającego w jego regionie i poprosić o konsultację. Wyłonieni przez PARP operatorzy będą działać na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie z następującym podziałem:

  • Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości; kontakt: 91 312 92 31; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.; kontakt: 517 420 746; 786 840 500; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 33 847 54 78; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie – kontakt: Infolinia PARP: 801 332 202;
    22 574 07 07; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości; kontakt: 727 777 721; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pliki do pobrania

May be of interest to you

Opublikowano: 10.04.2024 10:17
Poprawiono: 16.04.2024 12:14
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: