Skip navigation

16 April 2024

Pierwszy zakończony i rozliczony projekt ze „Ścieżki SMART”

W grudniu 2023 r. firma NEXBAU wdrożyła innowacyjny proces technologiczny do swojej działalności gospodarczej, który został objęty dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). To pierwszy zakończony i rozliczony projekt, który otrzymał wsparcie w ramach „Ścieżki SMART” wdrażanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Spółka Nexbau Sp. z o.o. z Wielkopolski realizowała projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa Nexbau dzięki wdrożeniu prac B+R”. Otrzymał on dofinansowanie w pierwszym naborze ogłoszonym przez PARP w ramach „Ścieżki SMART” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt dotyczył jednego modułu – Wdrożenie Innowacji.

– Firma Nexbau na podstawie własnych prac badawczo-rozwojowych zrealizowała projekt dotyczący innowacyjnego procesu pomiarowo-produkcyjnego okien i drzwi renowacyjnych. Sukces w zakresie innowacji po raz kolejny osiągnięty został dzięki wykwalifikowanej kadrze działu badawczo-rozwojowego oraz doświadczeniu i mobilizacji całej firmy – podkreślił Jędrzej Bauta, członek zarządu Nexbau Sp. z o.o.

Na czym polegał projekt?

W wyniku realizacji projektu wdrożono opracowany nowy proces pomiarowo-produkcyjny okien i drzwi renowacyjnych, który został samodzielnie opracowany przez spółkę. Dotyczy on drewnianej stolarki renowacyjnej, tj. rozwiązań występujących najczęściej w zabytkowych kamienicach objętych ochroną konserwatora zabytków. Celem procesu jest wykonanie elementu jak najlepiej odwzorowującego stan pierwotny. Trudność w precyzyjnym odtworzeniu oryginału wynika m.in. ze specyfiki zabytku (licznych zdobień, nierównomiernych łuków), ale i wysokich wymagań konserwatorów. Wymagana jest wysoka precyzja i dokładność wykonywanych elementów drewnianych.

Poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych skrócono czas trwania procesu przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej dokładności odwzorowań. Ponadto firma uniezależniła się od podwykonawców poprzez samodzielną produkcję nawet bardzo skomplikowanych rzeźbień.

Wdrożenie innowacji procesowej ma istotne społeczne znaczenie, gdyż zabytki są ważnymi elementami dziedzictwa kulturowego, a ich utrzymanie jest kluczowe dla zachowania tożsamości kulturowej i historycznej danej społeczności. Firma otrzymała dofinansowanie na prawie 390 tys. zł.

Ścieżka SMART – kiedy kolejny nabór?

Kolejny nabór do „Ścieżki SMART” zostanie uruchomiony w czerwcu 2024 r. Działanie ma na celu wsparcie umożliwiające realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Należy pamiętać, że musi to być innowacja co najmniej na skalę krajową.

Sprawdź harmonogram FENG na stronie.

 

May be of interest to you

Opublikowano: 16.04.2024 10:50
Poprawiono: 17.04.2024 07:25
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: