Skip navigation

Agnieszka Chlon-Dominczak

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH jest dyrektorem Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej była dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w tym samym resorcie. Jej obowiązki obejmowały między innymi obszar systemu ubezpieczeń społecznych, politykę rodzinną, działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej. W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, do połowy 2009 r. byłą również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD, była również przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Polityki Społecznej tego Komitetu.

W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w którym opracowywane były założenia dotyczące nowego systemu emerytalnego. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego, Międzynarodowej Organizacji Pracy i OECD. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z obszaru systemu emerytalnego i rynku pracy W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego „za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".

Jej zainteresowania naukowe obejmują kwestie dotyczące demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. Na SGH prowadzi wykłady z obszarów ekonomii emerytalnej, statystki społecznej, polityki gospodarczej i społecznej.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.