Skip navigation

Krystyna Gutkowska

Od 1979 roku zatrudniona na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, obecnie Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji. 

Główny obszar zainteresowań badawczych związany jest z zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 15 monografii.

Realizuje zajęcia z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz rynku żywności oraz seminaria dyplomowe. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.
Prof. Krystyna Gutkowska była też trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadziła zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem.

Prorektor ds Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005; 2012- 2019); prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987) Prodziekan ds. Dydaktyki  (1993-1997) pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku do 2016 roku); 2019-2020 Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka; Członek Senatu SGGW w kilku kadencjach od 1993 roku do 2019 roku; Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania w kadencjach: 2012-2020; członek kilku Senackich i Rektorskich Komisji.

Była członkiem kilku Rad Naukowych i innych ciał kolegialnych (m.in. Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia, której w latach 2015-2020 przewodniczyła; członek kilku Kolegiów Redakcyjnych, a także przewodnicząca Rady Programowej Przeglądu Gastronomicznego).