Skip navigation

Michał Radzikowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geologii, w zakresie ochrony środowiska. Pracuje w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii UW na stanowisku starszego specjalisty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie geologii inżynierskiej, rekultywacji i remediacji, gospodarki wodno-ściekowej. Kwalifikacje zawodowe to m.in. biegły z listy Ministra OŚZNiL w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, uprawnienia geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej kategorii VI - ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów na powierzchni. Współautor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny geologii inżynierskiej i ochrony środowiska publikowanych w Polsce i zagranicą, autor i współautor kilkuset opracowań i dokumentacji z dziedziny geologii inżynierskiej, geotechniki i ochrony środowiska. Członek Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska oraz Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji przy Ministrze Rozwoju. Współpraca z wieloma firmami komercyjnymi, naukowo-badawczymi, organami samorządowymi i administracji państwowej.

Główne zainteresowania zawodowe to geologia inżynierska, geotechnika, ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, remediacja i rekultywacja terenów zdegradowanych.

Firma / Instytucja: Uniwersytet Warszawski