Skip navigation

Anna Remiszewska-Skwarek

Dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek

Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od 2009 roku, na stanowisku specjalisty ds. technologii oczyszczania ścieków w Grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” zatrudniona do X.2018, obecnie kierownik działu Inwestycji i Remontów. Przez 10 lat w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. odpowiedzialna za współpracę ze środowiskiem naukowym, z ramienia PEWIK GDYNIA koordynator wielu projektów prowadzonych zarówno przez polskie uczelnie np.: (PG, GUMED, UG), również o zasięgu międzynarodowym np.: Cohiba, Incas, Baritech, Morpheus.

Od roku 2018 pracownik Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (wykonawca czterech projektów badawczych, autorka dwóch zgłoszeń patentowych).

Konsultant z zakresu oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych;

szkoleniowiec z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej (kilkanaście szkoleń o zasięgu krajowym). Tester oraz wdrożeniowiec nowych technologii (5 wdrożeń) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Autorka kilkunastu ekspertyz techniczno-technologicznych i opracowań przemysłowych. Laureatka czterech nagród branżowych, np. Mistrz Techniki 2018/2019 w dziedzinie Inżynierii Środowiska.

Uczestniczka licznych konferencji i seminariów naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu prac naukowych/artykułów w tematyce szeroko pojętych zagadnień inżynierii środowiska

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej (od 2015 roku) oraz od II. 2020 roku członek Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (Wiceprzewodnicząca Rady ds. Współpracy z Interesariuszami).