Skip navigation

Krzysztof Symela

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister inżynier mechanik. Pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Specjalizuje się w rozwijaniu podstaw metodologicznych pedagogiki pracy i andragogiki oraz naukowo-metodycznym wspomaganiu edukacji zawodowej. Prowadzi badania zawodoznacze oraz diagnozuje zapotrzebowanie na nowe umiejętności i kwalifikacje rynkowe w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych.

Był Ekspertem kluczowym ds. tworzenia informacji o zawodach w projekcie PO WER (2017-2019) Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFOdoradca+, w którym m.in. opracowano 1000 opisów informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy, w tym pand 100 zawodów o profilu budowlanym (https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca).

Jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, współautorem Sektorowej Ramy Kalifikacji dla Sektora Budowlanego. W Łukasiewicz-ITeE nadzoruje prace Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości dla 6 kwalifikacji rynkowych (w tym dla kwalifikacji  „Montaż stolarki budowlanej”, zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Jest założycielem Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego - PSKM (2002 r.), współtwórcą oryginalnej metodyki projektowania modułowych  programów kształcenia i  szkolenia zawodowego z wykorzystaniem metodologii MES (Modules of Employable Skills).

Aktualnie uczestniczy w realizacji projektów partnerskich w  programie Erasmus+ oraz  projektów PO WER dla MEiN dotyczących opracowania programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Jest Redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego  „Edukacja Ustawiczna Dorosłych  - Jurnal of Continuing Education” (https://edukacjaustawicznadoroslych.itee.radom.pl/index.php/pl/)