Skip navigation

Zamówienia Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zamówienia Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych

System ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ, ang. United Nations, UN) powstała w 1945 r. z inicjatywy 51 państw, które podjęły działania na skalę międzynarodową w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Obecnie ONZ zrzesza 193 państwa. Głównymi organami są Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Sekretariat. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny - od 1 stycznia 2017 r. funkcję tę pełni António Guterres. Główna siedziba ONZ mieści się w Nowym Jorku.

Główne cele ONZ to m.in.:

 • utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • rozwiązywanie konkretnych konfliktów lub problemów o charakterze międzynarodowym, w tym gospodarczych i humanitarnych,
 • podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju (ekonomicznego, społecznego i zdrowotnego) oraz poprawy warunków życia.

ONZ wraz z blisko 40 powiązanymi z nią organizacjami (agencjami) wyspecjalizowanymi, a także funduszami, programami i powołanymi przez ONZ jednostkami pomocniczymi, tworzą system Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Agencje wyspecjalizowane są to organizacje międzynarodowe formalnie odrębne od ONZ, ale połączone z nią specjalnymi porozumieniami regulującymi wzajemne relacje. Obecnie funkcjonuje 15 agencji wyspecjalizowanych, do których należą m.in.:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations– FAO),
 • Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization– WHO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization– UNESCO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization– UNIDO),
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization– ILO);
 • Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development– IFAD);
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund– IMF);
 • Grupa Banku Światowego (World Bank Group– WBG), w której skład wchodzą:
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD),
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Association– IDA),
  • Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation- IFC),
  • Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Guarantee Agency– MIGA),
  • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Centre for Settlement of Investment Disputes– ICSID).

System ONZ obejmuje także 11 programów, funduszy i innych jednostek powołanych przez ONZ, w tym:

 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund– UNICEF),
 • Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees– UNHCR),
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme– UNDP),
 • Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme– WFP).

Ponadto, z działalnością ONZ związane są inne organizacje o charakterze powszechnym, takie jak Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization - WTO) czy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency - IAEA).

Rynek zamówień ONZ

Realizując misję ONZ, poszczególne jednostki należące do systemu wdrażają liczne programy, projekty i działania, wymagające zakupu różnego rodzaju towarów, usług czy robót budowlanych. Rynek zamówień ONZ dostępny jest dla firm z całego świata, także dla przedsiębiorców polskich.

Szczegółowe dane dotyczące towarów i usług zamawianych każdego roku w ramach systemu ONZ prezentowane są w raporcie statystycznym Annual Statistical Report on United Nations Procurement (ASR), publikowanym na portalu zamówieniowym ONZ - United Nations Global Marketplace (UNGM).

W 2020 r. łączna wartość towarów, usług  i robót budowlanych zamówionych przez organizacje należące do systemu ONZ osiągnęła 22,3 mld USD, wzrastając w stosunku do roku 2019 o 2,4 mld USD, czyli o 12%.

Zapotrzebowanie systemu ONZ jest szerokie i obejmuje wiele kategorii towarów i usług odpowiadających profilom działalności poszczególnych organizacji. Od lat, do zamówień o największej wartości należą zamówienia na dostawy farmaceutyków, środków antykoncepcyjnych i szczepionek oraz na usługi transportowe, magazynowania i pocztowe.

Poniższa tabela zawiera zestawienie 10 kategorii towarów i usług (poziom najwyższy, segmenty UNSPSC) o największej wartości zamówień w 2020 r.:

Lp.

Kategoria (segment UNSPSC)

Wartość zamówień
w 2020 r. (mln USD)

1.

Farmaceutyki, środki antykoncepcyjne i szczepionki

3 035,5

2.

Usługi transportowe, magazynowania i pocztowe

2 717,0

3.

Sprzęt medyczny

2 226,4

4.

Żywność i napoje

2 174,5

5.

Usługi zarządzania i administracyjne

2 090,5

6.

Usługi inżynieryjne i badawcze

1 327,6

7.

Usługi budowlane i utrzymania budynków

1 290,4

8.

Sprzęt IT i telekomunikacyjny

666,4

9.

Sprzęt laboratoryjny i do testowania

636,8

10.

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

635,5

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Annual Statistical Report on United Nations Procurement 2020.

 

Klasyfikacja towarów i usług (UNSPSC)

Towary i usługi zamawiane przez agendy ONZ usystematyzowane są według jednolitej klasyfikacji United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC). Przy opisywaniu oferowanych towarów lub usług przy użyciu kodów UNSPSC należy wybrać kod jak najbardziej szczegółowy dla danego towaru lub usługi, tj. umiejscowiony jak najniżej w hierarchii kodów. Rekomendacją ONZ jest wybór kodów co najmniej 3 poziomy niżej od kodu ogólnego. Należy wybrać wszystkie możliwe kody określające dany towar lub usługę, aby mieć pewność, iż klasyfikacja została przeprowadzona w sposób wyczerpujący.

Rejestracja na portalu UNGM

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o zamówienia ONZ jest rejestracja na oficjalnym portalu zamówieniowym ONZ - United Nations Global Marketplace (UNGM).

UNGM łączy potencjalnych wykonawców z zamawiającymi organizacjami systemu ONZ -  dzięki rejestracji, profil wykonawcy, obejmujący specyfikację oferowanych przez niego produktów lub usług określonych za pomocą kodów UNSPSC, dostępny jest dla wszystkich właściwych pod kątem tej specyfikacji agend ONZ. UNGM zawiera wszelkie informacje i funkcjonalności niezbędne do udziału w zamówieniach ONZ, tj. ogłoszenia o aktualnych przetargach (Tender notices), informacje o udzielonych zamówieniach (Contract awards) oraz dane statystyczne (UN Procurement Statistics).

Rejestracja na UNGM możliwa jest na 3 poziomach: podstawowym (basic) – dla której wystarczy podanie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy, w tym specyfikacji oferowanych produktów lub usług oraz poziomach 1 i 2 (level 1level 2) - gdzie wymagane jest uzupełnienie profilu wykonawcy o dodatkowe informacje i dokumenty, takie jak np. referencje od klientów czy sprawozdania finansowe. 

Rejestracja odbywa się w całości elektronicznie i jest bezpłatna. Wszelkie niezbędne informacje na temat UNGM oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procesu rejestracji dostępne są w zakładce Help Center. Możliwe jest także zadawanie pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Więcej informacji na temat zasad i procedur udzielania zamówień w ramach systemu ONZ znajdziesz w publikacji PARP: „Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych - praktyczny przewodnik”.