Skip navigation

Anna Forin

Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych

Z wykształcenia ekonomista i menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i organizacji pracy zespołów. W PARP od 1999 r. (do 2000 r. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP).

Projektuje i wdraża wsparcie rozwoju: usług dla MSP, przedsiębiorczości i innowacji, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci. Od programów Phare po fundusze strukturalne UE (EFRR, EFS) zrealizowała setki projektów dla ośrodków wpierania biznesu i innowacji, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, instytucji rynku pracy, administracji rządowej i samorządowej, MSP. Opracowywała i prowadziła programy info-doradcze, szkoleniowe, networkingowe. Koordynowała współpracę ponad 200 usługodawców dla MSP i ich grup. Określała i weryfikowała standardy organizacyjne i jakości świadczenia usług dla MSP przez te organizacje i ich konsultantów.

Obecnie przygotowuje i wdraża instrumenty konkursowe dla tysięcy MSP w obszarze: B+R, wdrożeń innowacji, cyfryzacji, wzornictwa, ochrony własności przemysłowej, i granty pilotażowe na rzecz: CSR, B+R, seal of excellence, designu.