Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Rafał Trzciński, Stanisław Bienias, Jacek Pokorski, Paulina Skórska, Maciej Koniewski, Katarzyna Lisek, Tomasz Gapski

Ewaluacja pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami ewaluacji pomocy finansowej udzielanej przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR).

POIR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2021

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W latach 2019-2021 ewaluatorzy IDEA Instytut, Fundacji IDEA Rozwoju i Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z ekspertami Głównego Urzędu Statystycznego i Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowali ewaluację mid-term bezpośrednich i pośrednich efektów Programu Pomocowego PARP oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych skierowanych do przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie tej ewaluacji było warunkiem udzielania przez PARP pomocy w ramach POIR (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia GBER dot. programów o średniorocznym budżecie przekraczającym 150 mln EUR, których dotyczył obowiązek sporządzenia planu ewaluacji). W tym celu Agencja przygotowała plan ewaluacji Programu (zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 8 lutego 2016 r. - por. https://www.parp.gov.pl/images/Badania/Plan_ewaluacji_programu_pomocowego_PARP_190514.pdf), zrealizowała ewaluację i w czerwcu 2020 r. przekazała do KE stosowny raport. W październiku 2020 r. KE przesłała opinię do niniejszej ewaluacji, wskazując, że realizuje ona ustalenia zatwierdzonego planu ewaluacji i jest zgodna z wytycznymi dot. wspólnych metod oceny pomocy państwa („This report complies with the requirements of the approved evaluation plan (…) in line with the COMP methodology with the evaluation of State aids”).

Raport z ewaluacji uwzględnia m.in. oszacowania efektów netto wybranych instrumentów pomocowych PARP („Badania na rynek”, „Bony na innowacje” i „Go to Brand”) wykonane przez GUS w ramach projektu pt. „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy udzielanej za pośrednictwem PARP, w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020: POIR i POPW oraz dla dobranych grup kontrolnych”. Ewaluacja prezentuje stan realizacji przedmiotowego Programu Pomocowego i jego rezultaty na koniec 2019 r. oraz efekty netto w latach 2015-2018.

Wśród działań PARP objętych ewaluacją największe znaczenie odgrywało poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” - w całym portfelu pomocowym PARP w ramach POIR, wartość realizowanych projektów poddziałania 3.2.1 stanowiła 79% (blisko 7 mld zł) - i mogła wywołać największe oddziaływanie na rynek. Z tego względu Raport koncentruje się na ww. kluczowym instrumencie. Jednakże, kompleksową ewaluacją objęte zostały również pozostałe instrumenty wsparcia POIR realizowane przez PARP. Ich szczegółowe wyniki zawiera Załącznik nr 2 do Raportu.

Polecamy również Państwa uwadze tzw. aneks metodologiczny (Załącznik nr 3), w którym przedstawiono rygorystyczną metodologię zastosowaną w niniejszej ewaluacji, w szczególności uwzględniającą podejście kontrfaktyczne i oparte na teorii (Theory-based impact evaluation).

Najważniejsze, co wynika na przyszłość (dla następcy POIR na lata 2021-2027) z przeprowadzonej ewaluacji pomocy publicznej PARP prezentuje Tabela rekomendacji.

Polecamy te dokumenty Państwa uwadze!

Spis treści

  1. Spis treści
  2. Wykaz skrótów
  3. Streszczenie
  4. Wprowadzenie
  5. Najważniejsze zmiany w programie pomocowym PARP oraz ich wpływ na zakres ewaluacji
  6. Koncepcja badania
  7. Weryfikacja teorii zmiany instrumentów kluczowych Programu pomocowego PARP
  8. Weryfikacja teorii zmiany instrumentów niekluczowych Programu pomocowego PARP – najważniejsze wyniki
  9. Aneks

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować