Skip navigation

Autorzy: Adrianna Filiks, Marta Rudnicka, Jarosław Motyka

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie wdrażania systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenia i doradztwo

Seria: Inwestycja w Kadry

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-224-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi można ogólnie określić jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdego przedsiębiorstwa – ludźmi. We współcze snym świecie to właśnie zasoby ludzkie stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego i mają zna czący wpływ na wartość firmy. To właśnie ludzie są drogocennym kapitałem, w którego inwestycja przekłada się na zysk ekonomiczny. Coraz częściej kompetencje i umiejętności kadry postrzegane są jako nośnik sukcesu firmy, a rozwój pracowników jest współzależny z rozwojem samej firm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przed siębiorstw w zakresie prawidłowego zarządzania kapitałem ludzkim, projekt „Inwestycja w kadry 3” zakładał dostarczenie kompletnego pakietu usług – od uświadomienia konieczności wdrożenia no woczesnego systemu ZZL poprzez doradztwo po legające na analizie obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie, warsztaty dla kadry zarządzającej, oraz opracowanie procedur i niezbędnych narzę dzi pozwalających na usprawnienie lub wdrożenie systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Zaproponowane w ramach projektu działania stano wiły odpowiedź na zdiagnozowane problemy w za kresie ZZL i wynikające z nich potrzeby. Ich komplek sowość dała firmom biorącym udział w projekcie możliwość wyboru odpowiedniej ścieżki szkolenio wej, wzmocnienie konkurencyjności firmy i gwaran cję rozwoju zawodowego pracowników.

I to właśnie wspomniane powyżej usługi (ich kom pleksowość) oferowane przedsiębiorcom biorą cym udział w projekcie „Inwestycja w kadry 3” legły u podstaw przygotowana niniejszego podręcznika dobrych praktyk, opisującego wybrane systemy ZZL wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w ww. projekcie. Dobrą praktykę rozumiemy tutaj jako proces lub procesy oddziaływania na ka pitał ludzki, rozwiązania organizacyjne, zarządzanie i rozwiązania technologiczne w danej firmie, po zwalające na osiągnięcie wyznaczonego celu go spodarczego lub przyśpieszające jego osiągnięcie w sposób skuteczny i efektywny. Są to m.in. wszel kiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze inwe stycji w kadry oraz umiejętnego zarządzania kadra mi firmy, a także zmiany organizacyjne i wdrażanie systemów zarządzania pozwalające skutecznie realizować wyznaczone cele organizacji, a co istot ne – możliwe do zastosowania w innych regionach, innych okolicznościach i środowisku.

Spis treści

Aiton Caldwell S.A.
Auto-Gaz Centrum
Future Processing Sp. z o.o.
Systemy i Technologie Sp. z o.o.
SIEROS ŁAWSCY
SmartMedia Sp. z o.o.
TOPMET LIGHT
TYTANIUM Rental Sp. z o.o.
Wamtechnik Sp. z o.o.
Centrum Informatyki ZETO S.A.

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Raport

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Zobacz
Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP

Poradnik

Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP

Zobacz
Vademecum z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Poradnik

Vademecum z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować