Skip navigation
Komunikat

Informujemy, że do dnia  07.06.2024 r. możliwe jest zgłaszanie przez Wnioskodawców pytań  dotyczących prowadzonego naboru w ramach FEPW - działanie 3.1 Zrównoważona mobilność miejska (nabór konkurencyjny – konkurs 2). Termin ten umożliwi opublikowanie odpowiedzi w bazie FAQ przed zakończeniem naboru.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie działania FEPW 3.1 Zrównoważona mobilność miejska.

Zrównoważona mobilność miejska - nabór konkurencyjny

Cel finansowania:

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

 • 28 marca 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 11 kwietnia 2024

  Start składania wniosków

 • 27 czerwca 2024

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie, region NUTS2: mazowiecki regionalny

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

Jednostki samorządu terytorialnego

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Wsparciem będą objęte projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

Wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania, jak:

 1. zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
 1. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
 • w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami,
 • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
 1. digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu). 

Za projekt kompleksowy uznane będzie przedsięwzięcie obejmujące inwestycję w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup.

 Jednocześnie możliwe będzie wsparcie przygotowania oraz aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektów.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Beneficjentami projektów będą podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), tj. w ramach:

 • Woj. Lubelskiego: Chełm, Zamość, Biała Podlaska;
 • Woj. Podlaskiego: Łomża, Suwałki;
 • Woj. Podkarpackiego: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec;
 • Woj. Świętokrzyskiego: Ostrowiec Świętokrzyski;
 • Woj. Warmińsko-Mazurskiego: Ełk;
 • Woj. Mazowieckiego: Siedlce, Ostrołęka,

Ponadto beneficjentami projektów mogą być:

 • ww. miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samo-rządu terytorialnego położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym;
 • związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór wniosków

Start:

11.04.2024

Zakończenie:

27.06.2024

Dokumenty

FAQ

W ramach kryterium 24 ocenie podlega, czy projekt powoduje objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich obszarów dotychczas nieobsługiwanych. W definicji kryterium wskazano, że za „obszar” uznaje się takie jednostki jak: osiedle, dzielnica miasta, gmina z obszaru MOF. We wskazanym przypadku dwie miejscowości w gminie XXX są już obsługiwane przez przewozy pasażerskie, w związku z tym objęcie przewozami miejskimi trzeciej miejscowości jest jak najbardziej wskazane, jednak nie będzie dodatkowo punktowane przy ocenie wniosku.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, w działaniu FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące m.in.  zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym). Celem projektu  powinno być w pierwszej kolejności ograniczenie negatywnego wpływu przemieszczania się na środowisko i klimat. Zadania w projekcie w istotny sposób powinny przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców. Wobec powyższego planowany do zakupu tabor nie może być wyposażony w elementy, które będą negatywnie wpływać na środowisko. Wydatek kwalifikowalny w ramach programu FEPW stanowi tabor jedynie w pełni zeroemisyjny.

Za publiczny transport zbiorowy należy uznać powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Opisany zakres (zakup pojazdu zeroemisyjnego wraz ze stacją ładownia z przeznaczeniem na dowożenie dzieci z terenu tej gminy do szkół) nie spełnia ww. definicji - autobus szkolny to regularny przewóz specjalny ograniczony do stałej grupy osób (w tym przypadku uczniów). Nie może on stanowić przedmiotu projektu planowanego do realizacji w ramach działania FEPW.03.01. Zrównoważona mobilność miejska, w związku z czym nie może być uznanym za wydatek kwalifikowalny.

W załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru projektów opublikowanym na stronie naboru określony został katalog wydatków kwalifikowalnych, w którym do wydatków kwalifikowalnych zalicza się między innymi koszty związane z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej. Dodatkowo Beneficjentów obowiązują Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Podrozdział 2.6. Trwałość projektu, ust.2 Wytycznych wskazuje: „Obowiązek zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego dotyczy projektów EFRR/FS/FST obejmujących inwestycje w infrastrukturę…”. Opisany zakres, tj.  budowa „zaplecza socjalnego” dla kierowców w formie konteneru/pawilonu modułowego, może zatem potencjalnie stanowić przedmiot projektu planowanego do realizacji w ramach działania FEPW.03.01. Zrównoważona mobilność miejska. Niemniej uznanie go za kwalifikowany w ramach w/w naboru, nastąpi na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, w oparciu o pełen zakres informacji wskazany w dokumentach konkursowych.

W przedstawionej sytuacji, tj. gdy projekt nie wymaga decyzji środowiskowej, Wnioskodawca dostarcza Załącznik 8. Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. To organ w zależności od sytuacji ustosunkuje się w deklaracji m.in. do zasięgu obszarów Natura 2000 i ewentualnie do stanu przygotowania lub istnienia PZO.

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji JST. Oświadczenie może zostać podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji JST. W takim przypadku proszę załączyć do wniosku o dofinansowanie skan pełnomocnictwa (w ramach załącznika „Inne”).

Przed przystąpieniem do opracowania OPZ dla zakupu taboru i świadczeniu usług warto zapoznać się z opracowanym przez Komisję Europejską Unijnymi kryteriami zielonych zamówień publicznych w sektorze transportu drogowego, https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/citiesand-urban-development/priority-themes-eu-cities/innovative-and-responsiblepublic-procurement-cities_pl. Dokument jest tak skonstruowany, że użyte tam specyfikacje techniczne odnoszą się do cyklu życia projektu w różnych jego postaciach (tj. dla usług, dla zakupów). Ponadto ma on gotowe propozycje zapisów do ujęcia w OPZ. Wykorzystanie zapisów z ww. dokumentu w OPZ pozwoli spełnić obowiązek uwzględnienia kryteriów zielonych zamówień. Dobrze jest pamiętać też, że nie tylko sektor transportu drogowego posiada opracowane zielone kryteria zamówień. Do innych, najczęściej zamawianych w UE usług, towarów i robót KE opracowała także zestawy kryteriów zielonych zamówień. Beneficjent powinien dokonać indywidualnej analizy i wyboru kryteriów zielonych zamówień publicznych, wynikające ze specyfiki zadań.

Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z utworzeniem strefy płatnego parkowania mogą być np.: zakup, dostawa i montaż urządzeń do poboru opłat oraz kontroli wraz z niezbędnym oprogramowaniem, koszty instalacji urządzeń, w tym wykonanie przyłączy (elektrycznych, teleinformatycznych). Wydatki związane z wynajmem urządzeń, czasowym korzystaniem z oprogramowania, czy koszty czasowego korzystania z usług związanych z gromadzeniem danych i obsługą systemu płatnego parkowania, podobnie jak inne wydatki operacyjne, nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Tak, załącznik ten dotyczy inwestycji, które nie wywierają istotnego wpływu na obszar Natura 2000 (niezależnie od lokalizacji danej inwestycji).

Nie ma możliwości, by złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu obejmującego inwestycję przebiegającą bezpośrednio przez obszar Natura 2000 lub w odległości do 5 km od tego obszaru, jeżeli obszar ten nie ma uchwalonego PZO.  Załącznik 10 jest wymagany, jeśli w momencie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. obszaru Natura 2000 nie było uchwalonego PZO. Organ powinien wydać taką dodatkową opinię (załącznik 10) po uchwaleniu tego PZO.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w naborze

Poznaj cel i zakres naboru oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Starsze wersje dokumentów

List of projects

Composition of the project evaluation committee