Skip navigation

Adam Rybkowski

Manager zespołu Policy & Research w Ecorys Polska.

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskiego UW. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy przy projektach badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. W latach 2007-2013 pracował w Zakładzie Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w tym w okresie 2009-2012 jako Dyrektor ZBN PTS).

Od 2013 zatrudniony na stałe w Ecorys Polska, w tym od 2018 roku na stanowisku managera w zespole Policy&Research. Zarządza zespołami badawczymi w projektach badawczych z zakresu m.in. ewaluacji polityk publicznych, rozwoju regionalnego i wdrażania funduszy europejskich. Wśród głównych obszarów tematycznych prowadzonych badań znajdują się kwestie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, cyfryzacja, rewitalizacja, pomoc rozwojowa oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego. Uczestniczył w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (ewaluacje ex-ante programów operacyjnych oraz tworzenie programów współpracy transgranicznej), oceny śródokresowej oraz prowadził ewaluacje o charakterze ex-post. Kierował tworzeniem dokumentów strategicznych oraz oceną ich wdrażania. Ma bardzo bogate doświadczenie w tworzeniu narzędzi badawczych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych), prowadzeniu wywiadów pogłębionych, wywiadów grupowych, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych.

W latach 2020-2023 współkierował realizowanymi na zlecenie PARP badaniami z cyklu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego: dla branży Motoryzacja i elektromobilność oraz dla branży Przemysł lotniczo-kosmiczny.

Firma / Instytucja: Ecorys Polska