Skip navigation

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-253-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z najważniejszych sektorów usług użyteczności publicznej jest ochrona zdrowia. W niewielu innych obszarach kontakt na linii władza publiczna – obywatel ma tak bezpośrednie przełożenie na opinię wyborców o jakości administracji publicznej. Jednocześnie jest to dziedzina, w której postęp wiedzy znacznie wyprzedza możliwości budżetu państwa i samorządów. W polskim systemie finansowania służby zdrowia, podobnie zresztą jak w innych tego typu systemach opartych na formalnie publicznym systemie finansowania usług zdrowotnych, mamy do czynienia z rozdźwiękiem między sferą infrastruktury ochrony zdrowia a systemem finansowania usług świadczonych przy wykorzystaniu samorządowej lub regionalnej sieci placówek ochrony zdrowia. Nie dziwi zatem, że to budowa nowych ośrodków zdrowia, względnie ich modernizacja, jest jednym z popularniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na taki stan rzeczy nakłada się mozaika rozwiązań organizacyjnych, w tym również nie całkiem sprecyzowane zasady świadczenia usług zdrowotnych na zasadach komercyjnych. Jest to skomplikowana sytuacja, w której każdy projekt ppp wymaga osobnej analizy. W niniejszym numerze „Biuletynu ppp” przedstawiamy przekrój rynku partnerstwa i koncesji w ochronie zdrowia.

Kolejnym obszarem realizacji projektów ppp jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej, w której niebagatelną rolę odgrywają zasady gospodarowania wkładem majątkowym i możliwość przejęcia przez partnera prywatnego niektórych składników majątkowych tytułem wynagrodzenia. Praktyka realizacji tego typu projektów jest coraz bogatsza, a w niektórych przypadkach cel publiczny może być osiągany również w formule ppp sensu largo, tj. bez stosowania Ustawy o ppp czy Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Warto zapoznać się z przedstawionymi powyżej doświadczeniami, aby sprawniej realizować przedsięwzięcia ppp w przyszłości.

Jak pokazuje kolejne badanie potencjału rynku ppp oraz przygotowania przedsiębiorców przeprowadzone w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, wzrasta potencjał administracji i sektora prywatnego w przypadku przedsięwzięć partnerskich, dlatego warto prześledzić, co obecnie dzieje się na rynku ppp, gdyż każdy sukces przekłada się na kolejne realizacje. Dobrą oznaką dla rozwoju ppp są omawiane w niniejszym numerze „Biuletynu ppp” zmiany w regulacjach odnoszących się do przygotowania inwestycji we wspomnianej formule. Szczególnie istotne mogą okazać się zmiany dotyczące zasad rachunkowości budżetowej dla wydatków związanych z projektami ppp.

Spis treści

I. Wstęp
II. Ppp w ochronie zdrowia
III. Ppp w praktyce
3.1. Ppp w ochronie zdrowia – przykład jednego z najlepszych projektów
3.2. Projekt rozbudowy Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni – studium przypadku
3.3. Projekt rewitalizacji w ramach spółki o kapitale mieszanym – studium przypadku
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Podsumowanie wyników badania przeprowadzonego wśród podmiotów publicznych
4.2. Doświadczenia i dobre praktyki francuskie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Paryżu
4.3. Konkurs 3P – ostatnia szansa na bezpłatne doradztwo dla podmiotów publicznych na planowane przedsięwzięcia w formule ppp
V. ABC ppp
5.1. Kryteria wyboru partnera prywatnego
5.2. Prawnopodatkowe aspekty wyboru ppp jako formy realizacji zadań publicznych
5.3. Projektowane zmiany w przepisach dotyczących ppp – uwagi i sugestie
5.4. Gospodarka nieruchomościami publicznymi w umowach o ppp

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek PPP w Polsce  w obszarze ochrony zdrowia

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze ochrony zdrowia

Zobacz
Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować