Skip navigation

Autorzy: Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus

Rynek PPP w Polsce w obszarze ochrony zdrowia

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-222-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w sektorze służby zdrowia, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1, czyli od 27 lutego 2009 r. aż do 28 lutego 2015 r. – daty zakończenia niniejszego badania.

Reforma systemu ochrony zdrowia, zapoczątkowana wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm., dalej „u.d.l.”), ma prowadzić do usprawnienia organizacji i zarządzania publicznymi placówkami ochrony zdrowia. Służyć ma temu odejście od modelu zakładu opieki zdrowotnej w kierunku rynkowych metod zarządzania w formie spółek prawa handlowego. System opieki zdrowotnej w Polsce wciąż opiera się na placówkach publicznych, działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Coraz liczniej na rynku pojawiają się jednak samorządowe spółki prawa handlowego i placówki prywatne. Szpitale publiczne działające w formie spółek prawa handlowego powstały najczęściej w wyniku przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego.

Podstawowym źródłem finansowania działalności tych placówek są w przeważającej mierze lub wyłącznie – w przypadku SP ZOZ, a w różnym stopniu w przypadku placówek działających w formie spółek – środki pochodzące z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Środki z NFZ służą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych (bieżącej działalności) generowanych w procesie wykonywania procedur medycznych. Koszty inwestycyjne w zakresie budowy nowych szpitali lub przebudowy/rozbudowy już istniejących placówek finansowane są – w przypadku palcówek publicznych – ze środków organu założycielskiego, tj. najczęściej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wobec faktu, że większość budynków szpitalnych w Polsce powstała w drugiej połowie XX w., a są przypadki, że infrastruktura jest jeszcze starsza, budżetowy sposób pokrywania nakładów inwestycyjnych przyczyniał się do znacznego niedoinwestowania placówek. Wykorzystywane obiekty są często w złym stanie i nie odpowiadają potrzebom szpitali, a także nie spełniają aktualnych norm stawianych przepisami prawa. Dlatego warto wspomnieć, że przepisy u.d.l., które nakładają na placówki zdrowotne, niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do końca roku 2016, co przekłada się na poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji, a także przeobrażania dotychczasowych struktur prawnych w formy bardziej komercyjne.

W tym świetle nową perspektywę finansowania modernizacji polskiej służby zdrowia stwarza partnerstwo publiczno-prywatne (ppp). Udział partnerów prywatnych w inwestycjach realizowanych w tym obszarze przyczynić się może zarówno do poprawienia sposobu zarządzania, jak i wzrostu jakości infrastruktury. Rola inwestora prywatnego w ramach wieloletniego zaangażowania, wynikającego z umowy z podmiotem publicznym polegać może na finansowaniu inwestycji, budowie obiektów i świadczeniu usług medycznych w oparciu o wzniesioną infrastrukturę, a także ponoszeniu kosztów utrzymania. Szczegółowy zakres usług partnera prywatnego reguluje umowa. Podmiot publiczny zapewnia sobie natomiast możliwość kontroli nad procesem usług świadczonych przez kontrahenta. Zmiana sposobu zarządzania placówką medyczną przez partnera prywatnego, ukierunkowana na osiągnięcie zysku, wiąże się na ogół ze zwiększeniem efektywności gospodarowania zasobami i optymalizacją wykorzystania sprzętu oraz kadr, jakimi dysponuje.

Proces zaangażowania kapitału prywatnego w ramach ppp/koncesji w służbie zdrowia rozpoczął się w 2009 r. Od tego czasu ulega on stopniowej intensyfikacji. Dlatego w niniejszym raporcie została podjęta próba opisania dotychczasowego jego przebiegu. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych przetargów dotyczących przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, a także z zawartych i realizowanych już umów o ppp i umów o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Raport bazuje na danych zebranych z ogłoszeń, służących zainicjowaniu przetargu, zapisów umów oraz opinii podmiotów publicznych i prywatnychbiorących udział w realizacji przedsięwzięcia. Posłużyły one do analizy przyjętych w danych projektach modeli prawnych i finansowych wraz z rekomendacją tych, które się sprawdziły, a także ze wskazaniem okoliczności, które mogły być powodem niepowodzenia projektu.

Spis treści

I. Wprowadzenie
1. Realizacja zadań publicznych w ochronie zdrowia w formule ppp
2. Przegląd postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza w obszarze ochrony zdrowia

II. Analiza przeprowadzonych postępowań oraz zawartych umów o ppp dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia
1. Przedmiot analizy
2. Przygotowanie projektu
3. Podmioty publiczne
4. Przedmiot i zakres przedsięwzięć
5. Tryb wyboru partnera prywatnego
6. Warunki udziału w postępowaniu
7. Kryteria oceny ofer
8. Struktura finansowa projektu i czas trwania umowy
9. Podział zadań i ryzyk pomiędzy strony umowy
10. Wsparcie eksperckie
11. Rezultaty postępowań

III. Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Zobacz
Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Zobacz
Rynek PPP w Polsce w obszarze termomodernizacji

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze termomodernizacji

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować