Skip navigation

Iwona Kania

Badaczka, ewaluatorka. Swoje zainteresowania badawcze w szczególności koncentruje na zagadnieniach dotyczących: edukacji, rynku pracy, rozwoju kompetencji, aktywizacji społecznej i zawodowej, wsparcia rozwoju innowacyjności w tym innowacji społecznych. Zajmuje się badaniem i ewaluacją rozwiązań oraz interwencji publicznych w tych obszarach.

Pełni funkcję menadżerki w międzynarodowej firmie badawczo-doradczej ECORYS Polska. Jest projektodawczynią, koordynatorką, ekspertką w projektach międzynarodowych, krajowych i regionalnych o charakterze badawczym, ewaluacyjnym i edukacyjnym, m.in.: w latach 2019-2023 współkierowała realizowanymi na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości badaniami sektorowymi „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL II” dla branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, branży nowoczesnych usług biznesowych, branży usług rozwojowych; kierowała ewaluacją Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacje Społeczne” oraz  ewaluacją wdrażanych przez NCBR interwencji PO WER (interwencji wspierającej umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni; oraz dotyczącej wsparcia uczelni w realizacji ich trzeciej misji). W latach 2019-2020 pełniła rolę ekspertki w międzynarodowym projekcie “On-site assessment to identify success factors for developing vocational education and training strategies at the regional level in Poland” realizowanym na zlecenie DG Education, Youth, Sport and Culture - European Commission.

Autorka raportów i artykułów poświęconych ww. problematyce, autorka i współautorka publikacji. Jej publikacja Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą, DIFIN, Warszawa, 2010; została nominowana do nagrody TEOFRASTA dla najlepszych książek psychologicznych 2011 roku, w kategorii: Książka popularno-naukowa.

Firma / Instytucja: ECORYS Polska Sp. z o.o