Skip navigation

Autorzy: Tomasz Kaczor, Wojciech Misiąg, Adam Niedzielski

Udział MSP w tworzeniu dochodów publicznych

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-10-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W przedstawionym ujęciu wkład sektora MSP obejmuje dochody publiczne bezpośrednio i formalnie obciążajace MSP, takie jak: podatki płacone na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przez przedsiębiorstwa (osoby prawne) i osoby fizyczne, prowadzace na własny rachunek działalność gospodarczą, inne obligatoryjne niepodatkowe obciążenia na rzecz budżetów i innych instytucji sektora finansów publicznych, mające charakter quasi-podatków i obciążajace pracodawców składki na rzecz państwowych funduszy celowych, takich jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezentowane poniżej dane dotyczące bezpośredniego udziału MSP w tworzeniu dochodów publicznych pochodzą głównie z oficjalnych danych statystycznych GUS. Wyjątek stanowią dane dotyczące opłacanych przez MSP oraz przez ich pracowników składek na rzecz państwowych funduszy celowych, szacowane łącznie z dochodami sektora publicznego mającymi swe źródło w podatkach od wynagrodzeń wypłacanych przez MSP. Tu - wobec braku niezbędnych informacji statystycznych - zmuszeni byliśmy do zaproponowania własnych oszacowań.

Wykorzystane w opracowaniu dane dotyczące ogólnych kwot dochodów sektora publicznego pochodzą z zestawień zamieszczanych corocznie w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa. Nie obejmują one dochodów wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z definicją zawartą w art. 5 ustawy o finansach publicznych (brak w nich np. danych o przychodach agencji rządowych, państwowych i samorządowych instytucji), stanowią jednak jedyne źródło, z którego otrzymać można porównywalne dane o dochodach sektora publicznego w okresie lat 1996-1999.

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp
Rozdział 2. Sektor MSP jako źródło dochodów sektora publicznego
Rozdział 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w danych statystycznych
Rozdział 4. Dochody sektora publicznego pochodzące z sektora MSP
4.1. Podatki dochodowe
4.2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
4.3. Obciążenia osób zatrudnionych w sektorze MSP
4.4. Karta podatkowa
4.5. Podatek od towarów i usług
4.6. Akcyza
4.7. Cło
4.8. Pozostałe podatki i opłaty
Rozdział 5. Wkład sektora małych i średnich przedsiebiorstw w tworzenie dochodów sektora publicznego
Aneks
Dane

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Udział MSP w tworzeniu dochodów publicznych

Raport

Udział MSP w tworzeniu dochodów publicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować