Skip navigation

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy „Travel grants” nr 1/2023 został przesunięty.

Otwarcie naboru wniosków nastąpi w dniu 22 marca 2023 roku, o godz. 10:00. Od tego dnia klastry i instytucje otoczenia biznesu będą mogły uzupełnić i przesłać wniosek aplikacyjny za pomocą specjalnie udostępnionego formularza.

Nabór wniosków zakończy się w dniu 19 kwietnia 2023 roku, o godz. 16:00.


Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)

 • 8 marca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 22 marca 2023

  Start składania wniosków

 • 19 kwietnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

3 500 euro

Miejsce realizacji projektu

Norwegia

Zasięg terytorialny projektu

Zagranica

Dla kogo

Klastry i instytucje otoczenia biznesu

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Wsparcie na utworzenie partnerstwa

Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Koordynator klastra - podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej w klastrze liczącym co najmniej 30 członków oraz reprezentuje ten klaster w relacjach zewnętrznych.

Instytucja otoczenia biznesu - podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który zrzesza co najmniej 30 członków oraz organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej tych członków w jednym lub kilku pokrewnych i wspierających sektorach gospodarki oraz reprezentuje tych członków w relacjach zewnętrznych, działając przy tym non-profit lub nie działając dla zysku lub przeznaczając zysk na cele statutowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na:

 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
 • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji.

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 • Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach towarzyszących wizycie studyjnej, wskazanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia, w tym w targach lub konferencjach, na które wstęp może być odpłatny.
 • W wizycie studyjnej uczestniczą co najwyżej dwie osoby reprezentujące jeden klaster lub instytucję otoczenia biznesu, które są odpowiedzialne za rozwój współpracy międzynarodowej i internacjonalizację.
 • Zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji.
Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 500 euro

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 • na realizację wizyty studyjnej otrzymasz:
  • ryczałt 2800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
  • do 700 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji, dla maksymalnie dwóch osób.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 35 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 200% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji na stronie interenetowej https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie (aktualności).

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202, 22 432 80 88

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

List of projects

Lista projektów wybranych do wsparcia w naborze 1/2023

Dokumentacja

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Rozliczenie umowy

Dokumenty niezbędne przy rozliczaniu umowy

Dodatkowe dokumenty

Załączniki

Podpisywanie umowy

Składanie wniosku o dofinansowanie

Start w konkursie

List of projects

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dokumentacja

Starsze wersje dokumentów

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania wsparcia

Załączniki do umowy

Załączniki

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Składanie wniosku o wsparcie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

List of projects

Listy projektów wybranych do dofinansowania

Listy projektów